NaCzechowie drukiem

NaCzechowie archiwalna

Na Facebooku

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przed wiosną rady dzielnic podsumowują prace w roku ubiegłym. O podzielenie się tymi podsumowaniami poprosiliśmy Przewodniczących Zarządów Dzielnic na Czechowie.

Rada Dzielnicy Czechów Północny:

Minął kolejny rok funkcjonowania Rady Dzielnicy Czechów Północny. Pierwszy kwartał następnego roku jest zawsze okresem sprawozdawczym oraz czasem podsumowań dotychczasowej działalności.
    W 2017 r. Rada Dzielnicy Czechów Północny zajmowała się szeregiem spraw i problemów, których część była konsekwencją działań podjętych w latach poprzednich. Pojawiło się również wiele nowych spraw inicjowanych zarówno przez samą Radę jak i przez mieszkańców.
 

Rada w ubiegłym roku postawiła na trening pod chmurką

   W pierwszym kwartale 2017 r. Rada zdecydowała na jakie wydatki przeznaczy kwotę 129 000 zł corocznie przyznawanych środków rezerwy budżetowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze. W trakcie roku nastąpiła zmiana listy zadań finansowanych z rezerwy celowej spowodowana rozpoczęciem postępowań zwrotowych działek na których miały być one realizowane jak i problemami na rynku wykonawców robót modernizacyjno-remontowych. Po dokonaniu całej procedury i wszystkich zmian do końca 2017 r. z rezerwy celowej wykonano następujące prace: wykonanie bezpiecznego podłoża gumowego urządzeń do ćwiczeń Street Workout Park Line przy posesji Przedszkola nr 75, remont chodnika przy ulicy Karpackiej oraz wykonanie projektu i dokumentacji technicznej oświetlenia urządzeń siłowni i Street Workout Park Line na działce 14/28. Ze środków rezerwy celowej dofinansowano także organizację festynu dzielnicowego i II edycji biegu dzielnicowego "Czechowska Piątka" oraz zakupy pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 43, Szkoły Podstawowej Nr 16, Przedszkola nr 75, Przedszkola nr 76 oraz Przedszkola nr 37.


Mając na uwadze wnioski Rady Dzielnicy Czechów Północny do projektu budżetu miasta na 2017 r. składane w czerwcu 2016 r. dotyczące m.in. budowy chodnika przy ul. Koncertowej po prawej stronie od ulicy Zelwerowicza do skrętu w ulicę Harnasie oraz budowy ulic Barcickiego i Halickiego – na prośbę mieszkańców dzielnicy w dniu 18.01.2017 r. zostało zwołane posiedzenie Rady Dzielnicy poświęcone ww. sprawom. Bezpośrednim powodem szczegółowego zajęcia się ww. wnioskami było pojawienie się w części opisowej autopoprawki do projektu budżetu miasta na 2017 r. stwierdzenia, iż proponuje się realizację ww. zadań w ramach inicjatywy lokalnej. W celu wyjaśnienia wszelkich pytań i wątpliwości w tej sprawie, w posiedzeniu Rady Dzielnicy uczestniczyli również pan Piotr Choroś dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, przedstawiciele komitetu budowy ulicy Barcickiego i Halickiego (mieszkańcy tych ulic) oraz radni miejscy pan Stanisław Brzozowski i pan Mariusz Banach. Po dyskusji część wątpliwości i pytań przedstawicieli mieszkańców ww. ulic jak i członków Rady Dzielnicy została wyjaśniona. W dniu 9.05.2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 16 z inicjatywy radnego Mariusza Banacha odbyło się spotkanie mieszkańców ul. Halickiego i Barcickiego z Prezydentem Krzysztofem Żukiem na którym Prezydent przekazał informację, że na jesieni 2017 roku zostanie do budżetu wprowadzone 2-letnie zadanie – Budowa ulicy Barcickiego i Halickiego wraz budową chodnika przy ul. Koncertowej.


    W związku ze skargami mieszkańców oraz nieuregulowaną sprawą dotyczącą organizacji ruchu przy ulicy Szpinalskiego, na przełomie kwietnia i maja 2017 odbyły spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami Straży Miejskiej i przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”. Wspólnie wypracowane wnioski przekazano do Zarządu Dróg i Mostów o podjęcie działań skutkujących zmianą statusu ulicy Szpinalskiego na zwykłą publiczną drogę gminną oraz opracowanie nowej organizacji ruchu na ulicy Szpinalskiego tak aby wyeliminować parkowanie samochodów na chodnikach wzdłuż tej ulicy.


    W dniu maju 2017 r. odbyła się II edycja organizowanego przez Radę Dzielnicy  biegu Czechowska Piątka. Bieg połączony był z dzielnicowym festynem familijnym organizowanym przez SM Czechów (w którym Rada Dzielnicy Czechów Północny była jednym ze sponsorów). Przedstawiciele Rady Dzielnicy czynnie wspierali  organizacyjnie jak i finansowo również inne imprezy dzielnicowe o charakterze sportowo-kulturalnym (np. Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków czy festyn parafialny „U Świętej Jadwigi”).


    We wrześniu 2017 Rada Dzielnicy zorganizowała spotkanie z radnymi miejskimi z naszego okręgu wyborczego, podczas którego szczegółowo omówiono szeroki wykaz wniosków i propozycji prac remontowych oraz inwestycji zgłoszonych przez Radę. Ustalono priorytety a radni obiecali zgłaszać przedstawione propozycje na komisjach merytorycznych Rady Miasta.


    W lipcu 2017, w związku z wyłożeniem do konsultacji z mieszkańcami nowego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (dającego możliwość wprowadzenia istotnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego) podjęto działania dotyczące zmiany studium w sprawie lokalizacji grzebowiska i spalarni zwłok zwierząt (projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczał ich lokalizację w odległości ok. 1 km od osiedla Choiny)  Efektem tej działalności było składanie przez dużą liczbę mieszkańców dzielnicy uwag do studium z argumentacją przeciw dopuszczeniu w tym miejscu budowy grzebowiska i spopielarni zwłok zwierząt. Rada Dzielnicy na posiedzeniu z  listopadzie 2017  przyjęła stanowisko stanowczo sprzeciwiające się ww. lokalizacji grzebowiska i spopielarni zwłok zwierząt, które zostało przekazane Prezydentowi Miasta Lublin oraz wszystkim radnym miejskim.


    Większość członków Rady Dzielnicy aktywnie angażowała się w tworzenie projektów finansowanych budżetu obywatelskiego na 2018 r.


    W trakcie swej rocznej pracy członkowie Rady odbywali też szereg spotkań (dotyczących spraw dzielnicowych jak i ogólnomiejskich – np. nowego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren dzielnicy czy zmian w statucie dzielnicy), prowadzili korespondencję w sprawach bieżących dzielnicy, ogólnie dotyczących utrzymania czystości i porządku (w tym: likwidacji ubytków w jezdniach, naprawy latarni i znaków drogowych, montażu nowych koszy na śmieci), drobnych prac remontowych, napraw, analizy możliwości, dopuszczalności oraz kosztów wykonania na terenie Szkoły Podstawowej Nr 43 wielostanowiskowego parkingu, informacji o toczących się postępowaniach zwrotowych na terenie dzielnicy, wydanych zgód na ustawienie pojemników na odzież używaną, wyceny zadań przeznaczonych do realizacji z rezerwy celowej, kontynuacji budowy chodnika przy posesji Przedszkola nr 75, uregulowania stanu prawnego działek, zmiany statusu oraz opracowania nowej organizacji ruchu na ulicy Szpinalskiego  montażu progu zwalniającego na ulicy Szpinalskiego, uwzględnienia w nowej organizacji ruchu ustawienia zakazu zatrzymywania się na ulicy Żelazowej Woli, tablic reklamowych usytuowanych w pasie drogowym ul. Koncertowej, usunięcia lub zalegalizowania pojemników na odzież używaną stojących w pasach drogowych dróg publicznych na terenie dzielnicy, ograniczenia dostępności placu zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 43, ustawienia ławek na terenie wybiegu dla psów przy ul. Koncertowej, zaopiniowania projektów do budżetu obywatelskiego, wykonania bezpiecznego podłoża gumowego urządzeń Street Workout Park Line, uszkodzenia drzewek, usunięcia obumarłych drzew znajdujących się w pasie drogowym ulicy Koncertowej, naprawy nawierzchni na terenie po byłych parkingach strzeżonych pomiędzy ulicami Paderewskiego i Harnasie a ulica Zelwerowicza, kursów autobusów linii nr 42 w okresie letnim, bezpieczeństwa i porządku w dzielnicy, inicjatywy mieszkańców dotyczącej tablicy upamiętniającej profesora Andrzeja Nikodemowicza,  niewykonania w 2017 r. remontu ulicy Żelazowej Woli itp. Członkowie Rady Dzielnicy pełnili w tym okresie również dyżury w siedzibie przy ul. Szwajcarskiej 10.


    Rok 2017 zakończono zorganizowanym przez Zarząd Dzielnicy – dzielnicowym spotkaniem opłatkowym, w którym uczestniczyło szerokie grono osób inicjujących i mających bezpośredni wpływ na działalność społeczno-obywatelską mieszkańców naszej dzielnicy.
Mając na uwadze szeroki zakres spraw jakimi w 2017 r. zajmowała się Rada Dzielnicy Czechów Północny w niniejszym artykule starałem się przedstawić „w pigułce” tylko kilka najważniejszych. Myślę, że działalność Rady Dzielnicy i współpraca z mieszkańcami w latach przyszłych będzie nie mniej owocna niż obecnie.

Piotr Zygan
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

 

Rada Dzielnicy Czechów Południowy:

 

Krótki wyciąg ze sprawozdania przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Czechów Południowy, Macieja Kowalczyka, przedstawia się następująco.

 

Przede wszystkim rezerwa celowa. Rada z Południa podzieliła ją w sposób następujący:

 

Remont ciągu pieszego przy ul. Koncertowej (na wysokości bloku Koncertowa 7) – 60.000,00 zł.

Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym al. Smorawińskiego (ul. Rogowskiego - etap 1 i 2) – 20.000,00 zł.

Doposażenie placu zabaw na os. im. Karłowicza – 11.000 zł.

Zakup i montaż koszy na psie odchody na każdym osiedlu dzielnicy Czechów Południowy (16 szt.) – 9.000 zł.

Montaż słupów oświetleniowych na os. im. Karłowicza – opracowanie dokumentacji projektowej – 6.211,50 zł.

Współorganizacja biegu „Chęć na pięć. Czechów Południowy” – przekazanie środków na zakup pucharów – 2.000 zł.

Przekazanie środków na zakup pomocy dydaktycznych dla:

  • Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie
  • Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
  • Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
  • Przedszkola nr 2 w Lublinie
  • Przedszkola nr 56 w Lublini
  • Przedszkola nr 58 w Lublinie
  • Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 70 w Lublinie

- łącznie 20.788.50 zł. (8 x 2.598,56 zł.)

 

Ulica Mackiewicza ciągle czeka na nawierzchnię

 

Złożono tez wiele wniosków do budżetu głównie dotyczących remontów ulic, oświetlenia i zadrzewień, w tym wałkowane od lat: budowa jezdni wraz z chodnikiem, miejscami parkingowymi i oświetleniem na ul. Mackiewicza oraz budowa drogi (łącznika) od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego. Ale także: remont ul. Młodej Polski wraz z wykonaniem schodów na skarpie pomiędzy ul. Młodej Polski, a ul. Elsnera na wysokości ronda Wincentego Pola, budowa kładki dla pieszych w miejscu przejścia na Al. Smorawińskiego (na wysokości ulic Lipińskiego 29 i Kiepury), czy budowa chodnika w wąwozie na odcinku od Pogotowia Ratunkowego przy al. Kompozytorów Polskich do garaży w sąsiedztwie sklepu „Aldik” przy ul. Braci Wieniawskich.

W 2017 roku miało miejsce kilka ważnych remontów, w tym wyczekiwany od lat remont ul. Radzyńskiej wraz z budową chodników. Inwestycja znacząco poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców i uczniów znajdujących się tam szkół i przedszkola. Pod koniec roku rozpoczęto przebudowę skrzyżowania Kompozytorów Polskich – Elsnera. W 2017 roku wykonano także:

-remont schodów po północnej stronie bloku Lipińskiego 5 wraz z prowadzącym do nich chodnikiem.
-remont ciągu pieszo-jezdnego od ul. Lipińskiego 13 do ul. Lipińskiego 9.
-remont parkingu pomiędzy ul. Lipińskiego 13, a Lipińskiego 9 wraz z remontem chodnika obok parkingu (chodnik od strony ul. Lipińskiego 9).
-remont chodnika w wąwozie pod wiaduktami al. Kompozytorów Polskich.
-montaż brakujących tablic z nazwami ulic w dzielnicy – kontynuacja inicjatywy rozpoczętej w 2016 roku.
-montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 5.
-oczyszczenie, wyrównanie i wymianę murawy boiska piłkarskiego przy ul. Nowowiejskiego.
-oczyszczenie, wyrównanie i wymianę piasku w boisku do siatkówki plażowej przy ul. Nowowiejskiego.

Ważnym sukcesem w 2017 roku było zwycięstwo w V edycji Budżetu Obywatelskiego. Projekt opracowany przez Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy i Koło Architektury i Budownictwa Naturalnego Politechniki Lubelskiej „Archinature” pt. „Alejami Wąwozu dla Czechowa” zakłada remont alejek, montaż ławek i poprawę stanu zieleni w wąwozie znajdującym się pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego. Wartość projektu to blisko 143 tys. zł. Realizacja przewidziana jest na ten rok.

 

 

Szersze sprawozdanie, w formie ilustrowanej prezentacji znaleźć TUTAJ

 

 

 

 

Kalendarz czechowski

Listopad 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Wyszukaj na stronie