NaCzechowie drukiem

NaCzechowie archiwalna

Na Facebooku

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Krytyczne uwago zgłaszane przez mieszkańców różnych dzielnic udostępniono na stronie Forum Kultury Przestrzeni w formie przykładowych edytowalnych formularzy, które można zmieniać, uzupełniać lub wykorzystać jak gotowy wzorzec. Wystarczy je potem uzupełnić danymi osobowymi składającego uwagi i przesłać mejlem pod wskazany adres. To spora pomoc dla tych, którzy chcieliby wykazać się obywatelską postawą odpowiedzialnego za przyszłość swojej rodziny i społeczności mieszkańca, bez wywarzania raz otwartych drzwi.

 

W sprawie Górek przedstawiono następujące argumenty i wnioski (tu zebrane, bo w sprawie Górek jest uwag najwięcej i różnią się zawartością):

 

Aktualne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego określa Górki Czechowskie jako ponad 100 ha teren w całości zielony.

 

Aktualne Studium zawiera także propozycje lokalizacji Centrów rekreacyjnych w Lublinie:
Park Poligon
Dolina rzeki Bystrzycy
Stary Gaj – Zalew Zemborzycki

 

Górki Czechowskie w całości jako teren zielony są jednym z 3 takich miejsc w całym Lublinie i jedynym obsługującym Lublin północny.

 

W projekcie nowego Studium, w I części dokumentu p.t. Uwarunkowania na stronach: 57 oraz 59, zostało opisane, że:
Obecny stan jakości powietrza w Lublinie nie jest w pełni zadowalający.
Na podwyższone stężenia pyłu PM10 narażonych jest ponad połowa mieszkańców miasta.

 

Zły i pogarszający się stan jakości powietrza w Lublinie potwierdzają m.in. pomiary wykonywane przez WIOŚ. Przykładowe wyniki:
7 - 11 stycznia 2017 (najwyższe zanieczyszczenie w Europie)
PM10: chwilowe stężenie 459 jednostek
PM2,5: chwilowe stężenie 426 jednostek
wielokrotne i wielogodzinne przekroczenie stanu alarmowego (>85 jednostek) i krytycznego (>120 jednostek) pyłu PM2,5
13 – 17 lutego 2017
5 dni powyżej stanu alarmowego PM2,5 (>85 jednostek) w tym:
3 dni powyżej stanu krytycznego (>120 jednostek)
chwilowe stężenie prawie 300 jednostek

 

Szczególną wagę wśród priorytetów polityki ekologicznej kraju i regionu lubelskiego ma ochrona powietrza. Wytyczne dotyczące takiej ochrony wskazuje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm. Są to:
utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane;
zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

 

Zgodnie z zapisami programów województwa lubelskiego, które mają ograniczyć poziom Benzo(a)Pirenu oraz pyłów zawieszonych PM10 - w planach zagospodarowania przestrzennego uwzględniać należy projektowanie zabudowy miejskiej w sposób umożliwiający przewietrzanie miasta dla poprawy stanu sanitarnego powietrza. Plany zagospodarowania przestrzennego winny uwzględniać tworzenie korytarzy powietrznych, szczególnie na obszarach gęstej zabudowy, dzięki którym skuteczniejsze będzie rozpraszanie zanieczyszczeń.

 

Nowy projekt Studium przeznacza 1/3 powierzchni Górek pod zabudowę wielorodzinną (co zostało przedstawione m.in. na mapie dołączonej do II części dokumentu Studium p.t. Kierunki:
rys_STUDIUM _KIERUNKI_do_wylozenia.png).
Dodatkowo, w II części dokumentu Studium p.t. Kierunki na stronie 66, opisane zostały parametry i wskaźniki urbanistyczne, które mówią, że dla zabudowy wielorodzinnej (czyli takiej jaka została zaplanowana na Górkach) dopuszczone zostały budynki posiadające powyżej IX kondygnacji z maksymalną wysokością zabudowy do 55 m.
Jednocześnie, w I części dokumentu Studium p.t. Uwarunkowania na stronach: 8, 34 oraz 122, zostało opisane, że:
Terenów pod zabudowę jest dużo więcej niż potrzeba.
- min. kilkanaście lat do przodu (i to biorąc pod uwagę jedynie 43% obszaru miasta objętego Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego oraz przy założeniu, że pomimo pogłębiających się niekorzystnych prognoz demograficznych utrzyma się dotychczasowe zapotrzebowanie na nowe lokale)
Liczba mieszkańców ma stałą tendencję spadkową.
Zasada mówi, aby w pierwszej kolejności wykorzystywać tereny już przeznaczone pod zabudowę.
Dodawanie nowych przestrzeni inwestycyjnych, zwłaszcza mieszkaniowych, jest całkowicie nieuzasadnione.

 

Zjawiska te opisuje także MKUA (Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna) w opinii odnosząca się do obowiązującego Studium, która uznaje za całkowicie nieuzasadnione dodawanie przestrzeni inwestycyjnej w Lublinie, zwłaszcza mieszkalnej.

 

Potwierdzeniem tych informacji są także prognozy GUS dotyczące ludności miasta Lublina na najbliższe lata.

 

Proponowane w dokumencie Kierunki zmiany mają następujące cechy i konsekwencje:
Propozycje związane z zabudową Górek Czechowskich stoją w sprzeczności z założeniami dokumentu Uwarunkowań oraz aktami prawnymi, jeśli chodzi ochronę jakości powietrza w Lublinie.
Proponowana zmiany przeznaczenia terenu Górek Czechowskich pogłębią problem jakości powietrza w Lublinie z uwagi na:
- kolejne zmniejszenie ilości terenów zielonych w mieście,
- zabudowę ostatniego tak dużego korytarza napowietrzającego miasto.
Propozycje związane z zabudową Górek Czechowskich stoją w sprzeczności z założeniami dokumentu Uwarunkowań, jeśli chodzi utrzymanie ładu przestrzennego w Lublinie.
Występuje w nich drastyczny konflikt między potrzebami interesu publicznego (reprezentowanymi przez miasto), a potrzebami interesów indywidualnych (dewelopera).
Łamana jest zasada planistyczna związana z rozdziałem umiejscawiania kilkunastopiętrowych bloków w bezpośrednim sąsiedztwie niskiej zabudowy (wokół Górek występuje w przeważającej części niska zabudowa jednorodzinna).
- Łamana jest zasada rozdziału zabudowy jedno i wielorodzinnej, aby nie doprowadzać do bezpośredniego oddziaływania niskiej zabudowy jednorodzinnej na wysoką zabudowę wielorodzinną, gdyż taka kolizja powoduje narażenie większej liczby mieszkańców na wysokie lokalne stężenia pyłu PM10.
Zmiana przeznaczenia Górek Czechowskich doprowadzi do degradacji jakość życia mieszkańców Lublina, zwiększenia kosztów zdrowotnych oraz zwiększenia umieralności mieszkańców.
Łamane są przepisy zalecające projektowanie zabudowy miejskiej w sposób umożliwiający przewietrzanie miasta.
Łamana jest zasada rozdziału zabudowy jedno i wielorodzinnej, aby nie doprowadzać do bezpośredniego oddziaływania niskiej zabudowy jednorodzinnej na wysoką zabudowę wielorodzinną, gdyż taka kolizja powoduje narażenie większej liczby mieszkańców na wysokie lokalne stężenia pyłu PM10.
Łamana jest zasada wprowadzania i utrzymywania pasów zieleni ochronnej pomiędzy zabudowami.
Łamana jest zasada ciągłości planistycznej w relacji (i nawiązaniu) do studium wcześniej obowiązującego.

 

Najczęściej powtarzający się wniosek dotyczy pozostawienia aktualnych zapisów Studium, czyli utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego - na całej ich powierzchni, a nie tylko w suchych dolinach - w postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej roślinności.

 

Wyszukaj na stronie